top of page

בלוג

המדינה והאדם

הימים ימי בערה והעם תלוי על בלי מה. מערכת הבחירות אחרונה שאליו נקלע העם היושב בציון. ומבלי רצון כמאמר הפתגם "יצא המרצע מהשק". הותירו טעם מר בקרב הבוחרים. דעותיי לא חשובות לצורך כתיבת המאמר. אולם אציין שדעותיי לא נוטות לימין ולא לשמאל ולא למרכז. פשוט טובת המדינה והעם עומדת לנגד עיניי. לו השכילו אז הבינו, מתי מעט אנשים בעם. כי להעיר הערות על חלק נכבד מקהל הבוחרים, הנו מעשה נבזי ושפל, מעשה שלא יעשה וחבל שכך.

רצוי לציין שכל אדם רשאי לומר את אשר על ליבו. זאת מפאת היותו דר במדינה דמוקרטית. אולם במידה ורצונו להכפיש חלק מהבוחרים. דבר זה איננו ראוי. כי מעשה זה יכול לגרום לתסיסה במחנות השונים. וכתגובה יחל כל מחנה להשמיץ ולהכפיש את משנהו.

הגיע הזמן רבותיי שמי שחי במדינת ישראל וזאת ללא הבדל גזע ודת. יקבל עליו את כל חוקיה ללא עוררין. גבולותיה של המדינה הינם בכל מקום בו גר שם אזרח ישראלי. הדבר נוח או לא זו כבר שאלה אחרת. ואם קיים ציבור הפוסל את ההגדרה לגבולות המדינה. שיקום ויפגין ויאמר את אשר על ליבו באופן דמוקרטי. זאת כמובן מבלי לבזות ציבור אחר. כי לא יתכן שיקומו מלעיזים מהעם וילעיזו על המדינה.

כאן המקום להדגיש שכל אזרח ישראלי באשר הוא שם. שחוקיה של המדינה, וצבא הגנה לישראל. הינם ערך מקודש. אשר יהרג ובל יעבור. האדם אשר יפגע בהם. או ליד המורמת לעברם, דין אחד הוא.


bottom of page