top of page

בלוג

ההתאבדות ושכרה

נוהגים אנו לשומע מפיהם של מופתים מוסלמים למיניהם. בדבר התאבדות המחבלים תוך ביצוע פיגוע באזרחים תמימים. וזאת בידיעה שהקוראן אוסר זאת בתכלית. בתמורה מובטח למחבל להיות "שהיד" וכמובן הפרס הגדול, שבעים ושנים בתולות. משימה שמושכת אליה כל מיני אספסוף ופגועי מוח למיניהם. מעבר לכך משפחתו של המחבל תקבל קצבה חודשית מידי הרשות הפלשתינאית לכל ימי חייהם.

בכתבה שקראתי לאחרונה. התבררה לי הידיעה הבאה. שמשפחתו של המחבל ממזרח ירושלים, אשר ביצע ירי בקריה בתל אביב בתאריך 5.8.2001 וגרם לפציעתם של כעשרה חיילים. מקבלת קצבה חודשית מהמוסד לביטוח לאומי. ממש מדהים. אילו ידע המחבל שילדיו ואשתו יגורשו ויאבדו את תעודת הזיהוי הכחולה. אזי הוא לא היה מוכן להפקירם והיה נרתע מלעשות את אשר עשה. לצערי הקצבה שמוענקת למשפחתו מעודדת ציבור נוסף של מחבלים מתאבדים.

2001 דצמבר


bottom of page