top of page

שירה

שם הספר: תבונת המסע

ספר שירה בשם "תבונת המסע" בא מהחיים. חכמת הדרך מלווה את חמשת שערי הספר הזה ופותחת בפני הקוראים שערי תבונה. בשערים האלה מסע המילים הופך להיות משא מסרים. פעם המילים נכתבות באש הבערה של

המשורר ופעם הן רוקדות מול עיניו.

ריקוד המילים הוא חזון המתממש לנגד עיני הקוראים. אם מילים יכולות להניח בצד את נשקן, גם בני אדם יכולים לברוא עולם טוב יותר.

שם הספר: רחשי הלב

ספר שירה זה מבטא את עוצמתם של המילים, תיבות ומשפטים. אשר כתאגיד מהווים,

הם לפעמים תחליף לכאב, יגון וצער.

בחלקו האחר, שירים אשר מביעים הם רגעי אושר עילאי,

אשר לא תמיד ניתן לבטאם בחופשיות ובהינף לשון.

שם הספר: לב אל לב

ספר שירה זה מבטא את עוצמתם של המילים, תיבות ומשפטים. אשר כתאגיד מהווים,

הם לפעמים תחליף לכאב, יגון וצער.

בחלקו האחר, שירים אשר מביעים הם רגעי אושר עילאי,

אשר לא תמיד ניתן לבטאם בחופשיות ובהינף לשון.

רחשי הלב שירה
bottom of page